A

Asiakasmaksut ja maksuton varhaiskasvatus

Punkalaitumen varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.8.2024 alkaen

Punkalaitumella alkaa maksuton varhaiskasvatus elokuusta 2024 alkaen. Tämä tarkoittaa, ettei asiakkailta peritä varhaiskasvatusmaksua elokuusta alkaen.

Kaikilla punkalaitumelaisilla lapsilla on mahdollisuus osallistua varhaiskasvatukseen maksuttomasti. Maksuton varhaiskasvatus antaa jokaiselle lapselle mahdollisuuden osallistua varhaiskasvatuksen monipuoliseen toimintaan, ystävystyä ikätovereiden kanssa ja harjoitella yhteistoimintaa lapsiryhmässä yhdessä varhaiskasvatuksen henkilöstön kanssa. Varhaiskasvatuksen viihtyisät ja leikkiin houkuttelevat toimintaympäristöt innostavat lasta oppimaan uusia taitoja.

Lisätietoja maksuttomasta varhaiskasvatuksesta saa kasvatus- ja opetuslautakunnan hyväksymästä maksuttoman varhaiskasvatuksen kriteereistä Maksuttoman varhaiskasvatuksen kriteerit 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 31.7.2024 asti

 Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut perustuvat lakiin varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista ja Punkalaitumen kasvatus- ja opetuslautakunnan päätöksiin. Laissa säädetään mm. varhaiskasvatuksesta perittävän asiakasmaksun määräytymisestä sekä varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen määräämisen perusteena olevista tuloista.

Perheen kokoon huomioidaan saman talouden henkilöt

Perheen kokona otetaan huomioon yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävät henkilöt sekä heidän kanssaan samassa taloudessa elävät molempien alaikäiset lapset. Jos lapsen huoltajat asuvat eri osoitteissa, mutta lapselle järjestetään varhaiskasvatusta vain yhdessä kunnassa, määrätään maksu sen perheen tulojen perusteella, jonka luona lapsi on kirjoilla.

Maksuun vaikuttavat tulot

Perheen tuloja ovat varhaiskasvatuspalveluja käyttävän lapsen, hänen vanhempansa tai muun huoltajansa sekä heidän kanssaan yhteistaloudessa avio- tai avoliitossa elävän henkilön tulot. Tuloksi luetaan veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot. Kuukausituloihin lisätään lomarahan osuus viisi prosenttia, mikäli tositteista ei ilmene koko verovuoden lomaraha. Lasten tuloja voivat olla esim. perhe-eläke, korkotulo, elatusapu tai elatustuki. Tulojen vähennyksenä otetaan huomioon suoritetut elatusavut ko. perheen ulkopuolisille lapsille sekä tosiasiallisista perhesuhteista johtuvat muut vastaavat kustannukset.

 • Palkkatulot palkka ja muut ansiotulot, myös sivutoimet (työnantajan palkkatodistus tai palkkaerittely, verotuspäätös tulojen vaihdellessa)
 • Luontoisedut esim. auto-, puhelin-, asunto- ja ravintoetu
 • Liike- ammatti- sekä maatilatalouden tulot tuloslaskelma ja tase viimeiseltä tilikaudelta ja viimeksi vahvistettu verotodistus, Osakeyhtiö: Palkkatodistus ja selvitys osingoista
  • Metsähehtaarit kunnittain (hehtaaria/kunta) ja metsätalouden korot. Liitteeksi verotodistus, jossa ilmoitetut tiedot metsästä (ja tarvittaessa viranomaisen lausunto nettoraha-arvosta).
 • Pääomatulot esim. vuokratulot (+hoitovastike), osinkotulot, korkotulot (tositteet)
 • Sosiaalietuudet esim. eläke (myös päivähoidossa olevien lasten), sairaus-, työttömyys-, äitiys-, isyys- tai vanhempainpäiväraha, kuntoutusraha, koulutustuki, osittainen- ja joustava hoitoraha (tositteet)
 • Saatu elatusapu, elatustuki päivähoidossa olevista lapsista (kuitti, tiliote tai päätös elatusavusta/tuesta)
 • Maksetut elatusavut/syytinki Elatusapu, rahasyytinki euroa/kk (kopio maksutositteista)
 • Opintojen aikana maksettavat etuudet (tosite)
 • Omaishoidontuki, perhehoitajan hoitopalkkio, tutkimusapuraha ja muut jatkuvat henkilökohtaiset tulot

Tuloselvitys on tehtävä sen kalenterikuukauden aikana, jolloin lapsi aloittaa varhaiskasvatuksessa

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu määrätään sen maksamisajankohdan tilannetta vastaavaksi joko todettavissa olevien tai arvioitujen tulojen perusteella.

Tuloselvityksen voi tehdä kolmella tapaa.

 1. Punkalaitumen kunnalla on käyttöoikeus palkka-, eläke- ja etuustietojen tarkastamiseen Tulorekisteristä varhaiskasvatuksen asiakasmaksun määräämiseksi. Tulorekisterin käyttämiseen tarvitaan aina asiakkaan suostumus. Tulorekisteri mahdollistaa tietojen tarkistamisen siten, ettei asiakkaan tarvitse toimittaa Tulorekisteristä saatavia tietoja, mutta muista tuloista tiedot tulee toimittaa ja tietojen muuttuessa tulee antaa uusi suostumus. Suostumus annetaan sähköisessä järjestelmässä.
 2. Perhe voi kirjallisella suostumuksellaan maksaa enimmäismaksun, jolloin tulotietoja ei tarvitse toimittaa. Maksu on silloin lapselle valitun hoitoaikaportaan mukainen maksimimaksu. Riittää, että toinen taloudessa asuva aikuisista hyväksyy korkeimman maksun. Hyväksyminen tapahtuu sähköisessä järjestelmässä. 
 3. Tuloselvityksessä tarvittavat tositteet voi lähettää itse. Viimeisin palkkalaskelma, viimeksi vahvistettu verotuspäätös tai yritystoiminnasta kirjanpitäjän täyttämä yrittäjän tuloselvitys toimitetaan joko sähköisen järjestelmän kautta Daisyssa tai suojattuna sähköpostina Kaija Sepälle.

Mikäli perhe ei ilmoita tulojaan, peritään korkein maksu. Kunnallisen varhaiskasvatuksen alkaessa perheen tulee tehdä tuloselvitys varhaiskasvatuksen aloittamiskuukauden loppuun mennessä.

Perheen koko määrittää varhaiskasvatuksen asiakasmaksun tulorajan

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu lasketaan perheen yhteenlasketuista bruttotuloista. Jos lapsikohtainen kuukausimaksu on vähemmän kuin 28 €, maksua ei peritä.

Tulorajat 1.3.2023 alkaen:

Varhaiskasvatuksen tulorajat 1.3.2023
Jos perheen koko on suurempi kuin 6, korotetaan maksun määräämisen perusteena olevaa tulorajaa 262 eurolla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksusta voi saa sisaralennuksen

Perheen ensimmäiseksi lapseksi katsotaan lain mukaan aina nuorin varhaiskasvatuspalveluja käyttävä lapsi. Perheen nuorimman lapsen korkein asiakasmaksu on 295 € kuukaudessa. Ikäjärjestyksessä seuraavasta kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta voidaan määrätä maksu, joka on enintään 40 % nuorimman lapsen maksusta. Kustakin seuraavasta lapsesta määrättävä maksu on enintään 20 % nuorimman lapsen maksusta. Määrättäessä perheen muiden kuin nuorimman lapsen maksua, käytetään määräytymisen perustana nuorimman lapsen laskennallista kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksua.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu määräytyy sovitun tuntivälyksen perusteella

Maksu määritellään ja peritään sovitun tuntivälyksen perusteella. Varhaiskasvatuksen alkaessa tunnit määritellään perheen kanssa. Mikäli tuntien määrä ei ole tiedossa, tunnit arvioidaan. Sovittujen tuntien toteutumista tarkastellaan varhaiskasvatuspaikassa. Tuntivälystä voidaan muuttaa pääsääntöisesti kolmen kuukauden välein (poikkeuksena työllistyminen, lomautus, työn päättyminen).

Enimmäistuntimäärät varhaiskasvatuksessa 1.3.2023
Päivittäinen ja viikoittainen tuntimäärä voi vaihdella valitun kuukausittaisen enimmäistuntimäärän eli tuntivälyksen sisällä.

 • Jos maksusopimuksen mukainen kokonaishoitoaika kalenterikuukaudessa ylittyy, maksu laskutetaan toteutuneen tuntivälyksen mukaisesti. Toimintakauden ensimmäinen ylitys jätetään huomiotta.
 • Jos lapselle valittu kuukausittainen enimmäistuntimäärä osoittautuu liian pieneksi tai suureksi, laaditaan uusi maksusopimus.
 • Jos lapsi on poissa ennalta varattuna hoitopäivänä sairauden tai muun syyn vuoksi, käyttämättä jääneitä tunteja ei voi siirtää muuhun ajankohtaan, vaan ne rinnastetaan läsnäolopäivään ja niistä laskutetaan.

Tilapäisen varhaiskasvatuksen maksu

Tilapäisestä varhaiskasvatuksesta (1-5 pv/kk) peritään maksua 16,60 € yli 5h/pv yhdestä lapsesta ja sisaruksesta 12,50€ hoitokerralta. Enintään 5 h/pv hoidosta peritään yhdestä lapsesta 9,90 € ja sisaruksista 7,50 € hoitokerralta.

Esiopetusikäinen lapsi on vielä subjektiivisen varhaiskasvatuksen piiriin kuuluva. Jos esikoululaiselle haetaan pelkästään varhaiskasvatuspaikkaa, maksu määräytyy varhaiskasvatuksen asiakasmaksumääräysten mukaisesti.

Päiväkodissa voidaan tarjota esikoululaiselle/koululaiselle vuorohoitoa varhaisina aamuina tai iltahoitoina vain vanhempien vuorotyöstä johtuvista syistä. Palvelu katsotaan tilapäiseksi, jos se on alle 10 pv/kk. Hoidosta peritään päiväkohtainen kertamaksu, joka on yli 5 h/pv 10 €/kerta ja enintään 5 h/pv 6 €/kerta. Koulun aamu- ja iltapäivähoidon kiinnioloaikoina hoitoa tarvitseville maksu määräytyy edellä mainittujen kriteereiden mukaisesti.

Peruuttamatta jätetystä varhaiskasvatuksesta perittävä asiakasmaksu

Jos lapselle haettua ja myönnettyä paikkaa varhaiskasvatuksessa ei peruta ennen varhaiskasvatussuhteen alkamista, peritään asiakasmaksua puolet kuukausimaksusta.

Poissaolojen vaikutus perittävään asiakasmaksuun

 • Jos lapsi on sairautensa vuoksi poissa varhaiskasvatuksesta kaikki kalenterikuukauden toimintapäivät, maksua ei peritä lainkaan.
 • Jos lapsi on sairautensa vuoksi poissa varhaiskasvatuksesta vähintään yksitoista toimintapäivää kalenterikuukaudessa, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta.
 • Jos lapsi on poissa muusta syystä kuin sairautensa vuoksi kalenterikuukauden kaikkina päivinä, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta.
 • Lapsen isän ollessa jo varhaiskasvatuksen aloittaneesta lapsesta myönnetyllä isyysrahakaudella, ei maksua peritä lainkaan eikä lapsella ole oikeutta käyttää varhaiskasvatuspaikkaa kyseisinä päivinä. Isyysrahajaksoista johtuvasta poissaolosta on ilmoitettava varhaiskasvatuspaikkaan viimeistään kaksi viikkoa ennen sen suunniteltua aloittamispäivää.
 • Lapsen varhaiskasvatuksen alkaessa tai päättyessä kesken kalenterikuukauden alennetaan kuukausimaksua siten, että se vastaa varhaiskasvatussuhteen voimassaoloaikaa.
 • Perhepäivähoidossa olevan lapsen huoltajien sitoutuessa järjestämään varahoito itse koko toimintakauden 1.8. – 31.7. ajan, hyvitetään hoitajan poissaolosta johtuvat päivät laskutuksessa.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu tarkistetaan tietojen muuttuessa

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu tarkistetaan, mikäli perheen tulot muuttuvat olennaisesti (+/- 10 %), maksu osoittautuu virheelliseksi, perheen koko tai lapsen varhaiskasvatusaika muuttuu tai voimassa olevat säädökset/päätökset muuttuvat. Jos maksun määräämistä koskeva päätös on perustunut lapsen vanhempien tai muiden huoltajien antamiin virheellisiin tai puutteellisiin tietoihin, maksu voidaan oikaista takautuvasti enintään vuoden ajalta.
Mikäli perhe ei toimita tulotositteita, perheen varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta määrätään korkein maksu. Puuttuvilla tulotiedoilla määrättyä maksua ei korjata takautuvasti, vaan toimitetut tuloselvitykset huomioidaan seuraavan kuukauden alusta alkaen.

Perheillä on velvollisuus toimittaa tiedot muuttuneista tuloista välittömästi asiakasmaksusihteereille, joko sähköisen asioinnin kautta tai postitse.

Mikäli tulot muuttuvat kesken kuun, maksu tarkistetaan seuraavan kuukauden alusta alkaen.

Tulorekisterin käyttöönotto ei poista asiakkaan velvollisuutta toimittaa tulotietojaan asiakasmaksun määrittämistä ja tarkistamista varten. Perheiden tulee ilmoittaa välittömästi joko sähköisen asioinnin kautta tai sähköpostitse varhaiskasvatusjohtajalle perheen kokoon ja lapsen varhaiskasvatuksen tarpeeseen liittyvät muutokset sekä työpaikka-, osoite-, puhelin-, sähköposti- ja nimenmuutokset.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu laskutetaan kerran kuukaudessa jälkikäteen

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu laskutetaan kerran kuukaudessa jälkikäteen. Lasku erääntyy 14 päivän kuluttua laskun päivämäärästä. Jos maksua ei suoriteta eräpäivään mennessä, lähetetään asiakkaalle maksukehotus. Jos maksua ei suoriteta maksukehotuksen eräpäivään mennessä, siirtyy maksamaton saatava perintätoimistolle. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut ovat suoraan ulosottokelpoisia.

Lisätietoja

Lisätietoja varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista
Johanna Viitasaari, varhaiskasvatusjohtaja
040 681 0211 johanna.viitasaari@punkalaidun.fi

Varhaiskasvatuksen laskutuksesta
Terhi Rantanen, palvelusihteeri
040 626 6045 terhi.rantanen@punkalaidun.fi

Tulotietojen toimittamisesta
Kaija Seppä, palvelusihteeri
040 138 2302 kaija.seppä@punkalaidun.fi

Luottamuksellisia tietoja ja henkilötietoja sisältävät aineistot pyydetään toimittamaan tietosuojasyistä Daisyn tai suojatun sähköpostin kautta (www.punkalaidunfi/yhteystiedot).