A

Kesätyöllistämistuki 2024

Punkalaitumelaisilla ja Punkalaitumella toimivilla yrityksillä, järjestöillä ja yhdistyksillä on mahdollisuus hakea tukea kesätyöntekijän palkkaamiseen kunnalta 14.4.2024 mennessä. Tuen suuruus on 400 euroa/työllistetty nuori.

Kenelle ja millä ehdoilla:

 • nuorten kesätyöllistämistukea myönnetään vähintään 4 viikon mittaiseen työ­suh­tee­seen punkalaitumelaisen alle 25-vuo­ti­aan opiskelevan tai työttömän nuoren palk­kaa­mi­seen.
 • työajan tulee olla vähintään 25h/vko, työssäolojan ei tarvitse olla yhtäjaksoinen.
 • palkkaus tapahtuu koulujen loma-aikana (touko-syyskuu).
 • tukea voivat hakea punkalaitumelaiset tai Punkalaitumen kunnan alueella toimivat yritykset ja yhdistykset.
 • työllistämistuen hakee työnantaja, nuoret voivat markkinoida it­se­ään kesätöihin vedoten tu­keen.
 • tuen saajan/työnantajan on tukisumman tueksi käytettävä omia varojaan kesätyöntekijän palkkaukseen niin, että sovellettavan työehtosopimuksen ehdot täyttyvät
 • tukisumman saaja on vastuussa kaikista työnantajalle kuuluvista vastuista ja velvollisuuksista
 • työstä tulee laatia virallinen työsopimus.
 • kunnan, valtion tai kirkon/seurakunnan yksiköt eivät ole oikeutettuja nuorten ke­­työl­lis­­mis­tu­keen.
 • jokaista nuorta kohden on mahdollista saada ensisijaisesti vain yksi tukisumma, vaik­ka työllistävä taho olisi eri. Avustusta ei myönnetä niiden nuorten palk­kaa­mi­seen, jotka saavat kesätyöpaikan Pun­ka­lai­tu­men kun­nal­ta.
 • tukea ei myönnetä henkilöille, jotka ovat säännöllisesti yri­tyk­sen/yh­dis­tyk­sen palveluksessa ko­ko/osa-ai­kai­ses­ti jo ennen tukikauden al­kua
 • tuki myönnetään ensisijaisesti työnantajan perheeseen kuu­lu­mat­to­man nuoren työl­lis­­mi­seen.

Tuet myönnetään määrärahojen puitteissa hakujärjestyksessä, yleishyödyllisille yhdistyksille 1 - 3 tukea toiminnan luonteesta riippuen ja yrityksille ensisijaisesti yksi tukisumma/hakijataho. Jos määrärahaa jää jäljelle on samojen tahojen mahdollista saada myös useampia tukisummia.

Työllistämistuki maksetaan jälkikäteen palkanmaksutositetta vastaan. Tositteista tulee ilmetä myös tarvittavien sivukulujen tilitys.

Pyydämme ystävällisesti ilmoittamaan mikäli ette käytä saamaanne tukea, näin mahdollistatte tuen antamisen eteenpäin seuraavalle hakijalle.

Asiasta kiinnostuneet voivat kysyä lisätietoja p. 040 660 2425/ Sara Halme

Täytä kesätyöllistämistukihakemus seuraavasta linkistä: https://link.webropol.com/s/PunkalaitumenKuntaKesatyollistamistuki2024

Käsittelemme kaikki keräämämme tiedot tietosuoja-asetuksen vaatimalla tavalla.