A

Vinkit yritysten ilmastotyöhön

Tekemällä ilmastotoimia yritys voi samalla kertaa vähentää päästöjä, löytää kustannussäästöjä sekä vahvistaa asemaansa markkinoilla. Kuluttajien ilmastotietoisuuden koko ajan kasvaessa kulutusvalinnat kohdistuvat entistä useammin ilmastoystävällisiin tuotteisiin ja palveluihin. Kun yritys toimii vastuullisesti ja vähentää päästöjään, se vahvistaa koko yrityksen ilmastomyönteistä imagoa. Samalla useat ilmasto- ja resurssiviisaustoimet parantavat yrityksen energia- ja resurssitehokkuutta, mikä näkyy suoraan taloudellisina säästöinä.

Ilmasto- ja ympäristövastuullinen yritys

Nykypäivänä menestyvän yrityksen liiketoimintaosaamiseen kuuluu vastuullisuus, joka voidaan jakaa taloudelliseen, sosiaaliseen ja ympäristövastuuseen. Ympäristön ja ilmaston kannalta vastuullinen yritys ottaa huomioon toimintansa ympäristövaikutukset noudattamalla lainsäädäntöä, tunnistamalla toimintansa muutostarpeet sekä kehittämällä toimintaansa. Ympäristövastuu näkyy yrityksen jokaisella toiminnan osa-alueella, kuten energiankäytössä, materiaalien ja luonnonvarojen säästämisessä, vesistöjen, ilman ja maaperän suojelemisessa, jätteiden määrän vähentämisessä ja kierrättämisessä sekä toiminnan päästöjen vähentämisessä. Lisäksi ympäristövastuullinen yritys tarjoaa ympäristöystävällisiä ratkaisuja asiakkailleen, kuten muille yrityksille, julkisille toimijoille tai kuluttajille.

Ilmasto- ja resurssiviisaustyö voi olla hyvin erilaista yrityksen koosta ja toimialasta riippuen. Toimenpiteiden määrää tai mittaluokkaa säätelemällä jokainen yritys voi tehdä omaan tilanteeseensa sopivia ilmastotekoja. Pienet ja keskisuuret yritykset ovat usein suuryrityksiä ketterämpiä ja voivat näin ollen toteuttaa joustavampia ja paikallisesti toimivia ilmastoratkaisuja.

Yritysten ilmastotyön tukena voidaan hyödyntää erilaisia työkaluja. Näistä ympäristöohjelmista esimerkkejä linkeissä:

Alta löydät vinkkejä yrityksesi ilmastotyöhön.

 

Logistiikka

 • Kuljetusten tehostaminen. Turhien kuljetusten ja välivarastojen poistaminen.
 • Ajoreittien suunnittelu.
 • Vähän päästöjä aiheuttavien liikennevälineiden suosiminen.
 • Yhteistyö kuljetuksissa muiden lähialueen yritysten kanssa. Ympäristövastuullisten kuljetusliikkeiden suosiminen.
 • Kuormien täyttöaste.
 • Yrityksen ajoneuvojen polttoaineen kulutuksen ja ajokilometrien seuranta.
 • Polttoaineen kulutuksen ja päästöjen huomioiminen ajoneuvojen hankinnassa.
 • Käyttövoimien ja omistusmuotojen huomioiminen ajoneuvojen hankinnassa.
 • Taloudellinen ajotapa.

 

Hankinnat

 • Jokaisen hankinnan kohdalla arvio hankinnan todellisesta tarpeellisuudesta.
 • Ympäristömerkittyjen tai muuten ympäristöystävällisten tuotteiden ja raaka-aineiden suosiminen.
 • Lähellä tuotettujen tuotteiden ja raaka-aineiden suosiminen.
 • Hankittavan materiaalin muunneltavuuden, jatkokäytettävyyden sekä kierrätettävyyden arvioiminen hankintaa tehdessä.
 • Ympäristövaikutuksiltaan merkittävimpien hankintojen kartoittaminen ja parannusten kohdentaminen niihin.
 • Kertakäyttöastioista luopuminen pienentää syntyvän jätteen määrää ja tuo kustannussäästöjä. Jos kertakäyttöastioita kuitenkin tarvitaan tilaisuuksissa, on suositeltavaa käyttää biohajoavia astioita, ja hävittää ne käytön jälkeen biojätteen mukana.

 

Energian ja veden käyttö

 • Sähkön ja energian kulutuksen seuraaminen vuosittain.
 • Suurimpien energian kuluttajien kartoittaminen (laitteet ja toiminnot).
 • Energiasäästösuunnitelma. Valtio tukee pk-yritysten energiakatselmuksia https://www.businessfinland.fi/energiatuki
 • Siirtyminen uusiutuviin energialähteisiin. Uusiutuviin energialähteisiin perustuva sähkösopimus ei välttämättä aina ole kalliimpi kuin sähköyhtiöiden tarjoama perussähkö, jonka tuotantoon käytetään myös fossiilisia polttoaineita.
 • Oma energiantuotanto, kuten aurinkopaneelit tai lämpöpumppu. Esimerkiksi Business Finland tarjoaa tähän rahoitusta kaiken kokoisille yrityksille: https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/energiatuki
 • Ilmastoinnin säätäminen oikein ja ilmastoinnin lämmön talteenotto.
 • Valaistuksen sammuttaminen, kun sitä ei tarvita. Led-valot.
 • Vuotavien vesihanojen yms. korjaaminen.
 • Turhan vedenkäytön välttäminen.

 

Jätteiden lajittelu ja kuljetus

 • Jätteiden synnyn vähentäminen.
 • Jätteiden hyödyntäminen/kierrättäminen omassa tai muiden yritysten toiminnassa.
 • Jätteiden lajittelu ja siihen liittyvät selkeät ohjeet.
 • Vuosittaisten jätemäärien ja -kustannusten seuraaminen.
 • Jäteastioiden tyhjentäminen täysinä.
 • Ongelmajätteiden säilytys lain mukaisesti erillään muista jätteistä ja niiden toimittaminen ongelmajätteiden keräyspisteeseen.
 • Kalustekierrätys. Toimistokalusteet kuten pöydät, tuolit ja arkistokaapit vievät paljon kallista varastotilaa ja saattavat nurkkiin ja käytäville säilöttyinä kasvattaa kiinteistöjen paloturvallisuusriskiä.
 • Yhteistyö muiden yritysten tai toimijoiden kanssa. Työvälineiden tai varastotilan jakaminen.

 

Omien tuotteiden elinkaarenaikaiset ympäristövaikutukset

 • Tuotteiden kestävyyden, monikäyttöisyyden, kierrätettävyyden, korjattavuuden sekä huolto- ja varaosapalvelun parantaminen.
 • Tuotteissa olevien haitallisten aineiden korvaaminen vähemmän haitallisilla.
 • Pakkauksista syntyvän jätteen vähentäminen tai kierrätysmahdollisuuksien parantaminen.
 • Ympäristömerkin hakeminen omalle tuotteelle.
 • Tuotteen vuokraaminen asiakkaalle myymisen sijaan.
 • Tuotteen korvaaminen palvelulla.

 

Henkilöstö

Henkilöstö

 • Henkilöstön palkitseminen palveluilla ja aineettomilla hyödykkeillä tavaroiden sijasta.
 • Työntekijöiden opastaminen ympäristöasioiden huomioimisessa, esimerkiksi jätteiden lajittelussa, energiansäästössä ja taloudellisessa ajotavassa.
 • Erilaisen tekemisen ideoiminen eri ympäristöteemojen ympärille (energiansäästö- tai ilmastoviikko, vesipäivä tai työmatkaliikkumiseen liittyvä kilpailu).
 • WWF kulutustapamittari työntekijälle (https://www.kulutustapamittari.fi/fi/)

Työmatkaliikenne

 • Kodin ja työpaikan välinen matka on yksi kuljetuimmista matkoista. Työnantaja voi tukea tätä liikkumista eri tavoin.
 • Vähän päästöjä aiheuttavien liikennevälineiden käyttö.
 • Joukkoliikenteen suosiminen; aikataulutieto työpaikan infonäytölle.
 • Kannusta työntekijöitä hyödyntämään kimppakyydit.
 • Joustavat työajat mahdollistavat liikkumisen ruuhka-aikojen ulkopuolella.
 • Pyöräilyyn kannustaminen esim. henkilöstön osallistuminen Kilometrikisaan tms.
 • Työsuhdepyörät.
 • Työsuhdematkalippu tai muu vastaava etu.
 • Yhteiskäyttöauto. Vähentää autojen määrää ja ratkaisee pysäköintipaikkaongelmia.
 • Suomen työsuhdepyörä

Etätyöskentely

Mahdollisuuksien mukaan työntekijöitä tulee kannustaa etätöihin. Etätöitä tekemällä voi välttää ruuhkat ja pienentää liikkumisesta aiheutuvia päästöjä.

 • Videoneuvottelut matkustamisen sijasta.

Toimistotyöskentely

 • Sähköiset tilaukset ja laskut sekä hankinnoissa että myynnissä.
 • Paperin ja muiden materiaalien säästö, kaksipuolinen tulostus.
 • Käsipyyherullat WC-tiloihin käsipaperin sijasta.

 

 

Linkit