A

Suomen ympäristökeskus (SYKE) on laatinut Hinku-kriteerit joiden tulee täyttyä, jotta kunta voi ryhtyä Hinku-kunnaksi. Lue kriteerit tästä linkistä.

Kaikessa merkittävässä päätöksenteossa kunta ottaa kasvihuonekaasupäästönäkökulman huomioon ja sitoutuu Kunta-alan energiatehokkuussopimuksen toimenpiteisiin ja tavoitteisiin. Lisäksi kunta nimeää yhteyshenkilön, joka toimii tiedonvälittäjänä kunnan ja SYKEn välillä. Yhteyshenkilö myös perustaa työryhmän, jossa on edustettuna tärkeimmät hallinnonalat. Työryhmän tulee aktiivisesti pyrkiä vähentämään eri hallinnonalojen toiminnasta aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjä.

Hinku-työryhmän tehtävät:

  • Kunnalle laaditaan vuosittain suunitelma päästöjä vähentävistä investoinneista, hillintätoimien suunnitelma ja vuosikello. Vuosikello osoittaa millä toimenpiteillä ja investoinneilla kasvihuonekaasupäästöjä pyritään vähentämään koko kunnan alueella. Lisäksi se sisältää keinoja asukkaiden ja paikallisten yritysten ativoimiseen.
  • Merkittävimmät hillintätoimet kunnan alueella kootaan vuosittain ja henkilöstölle sekä kunnanvatuustolle tiedotetaan vuosittain hankkeen saavutuksista.
  • Alueen asukkaille, yrityksille sekä maa- ja metsätalousyrittäjille viestitään ilmastonmuutoksen hillinnän mahdollisuuksista.

Hinku-työryhmä ensimmäinen kokous pidettiin 4.8.2020. Työryhmässä mukana:

Satu Alajärvi, tekninen johtaja
Marko Juurikivi, työpäällikkö
Heidi Leppinen, ympäristötarkastaja
Aki Mikkola, elinvoimaluotsi
Ari Prihti, kunnanhallituksen jäsen

hinku työryhmä

Työryhmä ideoi erilaisia toimenpiteitä vuosille 2002-2021. Ensimmäisessä kokouksessa esiin nousseita ideoita olivat muun muassa energiakatselmuksen teko kunnan kiinteistöihin ja uusiutuvan energian kuntakatselmuksen teko. Lisäksi työryhmä pohti mahdollisuutta istuttaa jokaiselle kuntalaiselle nimikkopuu.